Husorden

 1. Støjende arbejde i lejlighederne skal ophøre kl. 22:00.
 2. Støjende adfærd på hoved- og køkkentrapper er ikke tilladt.
 3. Høj musik, støjende fester m.m. kan kun tillades hvis de beboere, der kan blive generet af støjen, er indforstået hermed. Høj musik må under ingen omstændigheder høres for åbent vindue. Det er ej heller tilladt, at musicere eller foretage anden støjende adfærd på foreningens altaner.
 4. Materialer og genstande, nye som gamle, må ikke uden bestyrelsens samtykke henstilles på trapper, i mellemgangen, i fælles kælderrum, i gården og lignende steder. Hvis tidsfrister og andre betingelser fastsat af bestyrelsen ikke overholdes, kan materialerne eller genstandene fjernes for beboernes/andelshavernes regning.
 5. Alle omkostninger ved reparationer, som følge af beskadigelser på ejendommen eller dens materiel, afholdes af vedkommende beboer/andelshaver, der har forårsaget beskadigelsen.
 6. I tilfælde af, at trapper eller gård er blevet tilsmudset f.eks. ved op- eller nedbæring af affald, må den nødvendige rengøring foretages af den pågældende beboer. I tilfælde af, at rengøring ikke, eller ikke i tilstrækkelig grad foretages, kan viceværten for beboerens/andelshaverens regning fortage rengøringen. Det må indskærpes, at rengøring er nødvendig efter luftning af husdyr i gården, da gården ikke er udlagt som hundetoilet. Der er ikke viceværtens opgave at indsamle hundeekskrementer.
 7. I vaskekælderen rengøres maskiner, borde m.m. efter brug. I baderummene aftørres vægge, gulve og armaturer efter brug. Afløbsristens m.m. rengøres efter brug.
 8. Døre til opgange, vaskekælder og mellemgang mellem gade og gård skal holdes lukkede og aflåste.
 9. Cykler o. lign. må ikke henstilles foran døre, vinduer og i mellemgangen. Der forefindes cykelparkeringsplads foran og cykelskur i gården.
 10. Det er forbudt, at grille på ejendommens altaner.
 11. Al færden på altanen, som må forårsage fysiske gener såsom lugt-, smuds-, støvgener eller lignende er ikke tilladt.